Studijní obory

V akademickém roce 2015 / 2016 se otevírají následující studijní obory v prezenční a kombinované formě studia:

PRÁVO

obor Právo – tříleté bakalářské studium
K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním.
obor Právo a právní věda – dvouleté navazující magisterské studium
Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího mgr. studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

obor Účetnictví a finance podniku – tříleté bakalářské studium
K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním.
obor Účetnictví a audit – dvouleté navazující magisterské studium

Podmínky přijetí

Základní podmínkou přijetí ke studiu na MIPP je úplné střední nebo střední odborné vzdělání. Studenty nebo absolventy jiných veřejných či soukromých VŠ přijímáme v dohodnutých termínech na základě podkladů z předchozího studia. Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru.

Přijímací pohovor

Předmětem přijímacího pohovoru je:
• zjištění představ studenta o zvoleném oboru a seznámení studenta s požadavky a nároky studia
• seznámení studenta s možnostmi jeho budoucího uplatnění
• projednání volby studia cizího jazyka (Aj / Nj / Rj)
• projednání jednotlivých bodů Smlouvy o podmínkách a řádu výuky na MIPP (dále jen Smlouva)

Přihlášky ke studiu další informace o studiu

Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopise SEVT osobně nebo poštou na adresu:

MIPP, Nad Vinným potokem 1148/4, Praha 10 – Vršovice, 101 00

• tiskopis přihlášky je možné osobně vyzvednout na MIPP nebo stáhnout na stránce studijního odd.
• administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč a lze ho uhradit v hotovosti nebo na účet 5308550001/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče). Doklad o uhrazení poplatku přiložte k přihlášce.
• přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně. V případě, že počet uchazečů o studium převýší kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne datum doručení přihlášky.
• školné za akademický rok se hradí ve 2 splátkách; v červnu za zimní semestr a v lednu za letní semestr příslušného akademického roku. Výši školného pro příslušný akademický rok sdělí studentovi studijní oddělení MIPP.
• školné za první semestr je nutné uhradit nejpozději v den podpisu Smlouvy.

Kroky po úspěšném přijímacím řízení

Na základě pozitivního výsledku přijímacího řízení na MIPP se můžete dostavit k podpisu Smlouvy o podmínkách a řádu výuky
(dále jen Smlouva).

K podpisu Smlouvy jste povinni dodat studijnímu oddělení následující dokumenty:

• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
• úředně ověřenou kopii dokladu o vyšším či vysokoškolském vzdělání (doklad o absolutoriu, diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, apod.)
• případné změny (jména, bydliště, telefonu apod.)
• úředně ověřenou kopii oddacího listu (pokud oddací list vlastníte)
• 3 ks fotografie formátu OP

Podpis Smlouvy o podmínkách a řádu výuky na naší škole se uskuteční na základě individuální dohody se studentem.

Školné za první semestr akademického roku 2015 / 2016 uhradí budoucí student buď v hotovosti při podpisu Smlouvy nebo při podpisu Smlouvy předloží doklad o uhrazení školného na účet č. 5308550001 / 5500.