Studijní obory

  V akademickém roce 2019 / 2020 se otevírají následující studijní obory v prezenční a kombinované formě studia:

PRÁVO

obor Právo – tříleté bakalářské studium K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. obor Právo a právní věda – dvouleté navazující magisterské studium Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího mgr. studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

obor Účetnictví a finance podniku – tříleté bakalářské studium K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. obor Účetnictví a audit – dvouleté navazující magisterské studium

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

obor Mezinárodní vztahy – tříleté bakalářské studium K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. obor Mezinárodní vztahy – dvouleté navazující magisterské studium

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE

obor Sociální práce– tříleté bakalářské studium K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. obor Sociální práce – dvouleté navazující magisterské studium

Podmínky přijetí

Základní podmínkou přijetí ke studiu na MIPP je úplné střední nebo střední odborné vzdělání. Studenty nebo absolventy jiných veřejných či soukromých VŠ přijímáme v dohodnutých termínech na základě podkladů z předchozího studia. Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru. Přijímací pohovor Předmětem přijímacího pohovoru je: • zjištění představ studenta o zvoleném oboru a seznámení studenta s požadavky a nároky studia • seznámení studenta s možnostmi jeho budoucího uplatnění • projednání volby studia cizího jazyka (Aj / Nj / Rj) • projednání jednotlivých bodů Smlouvy o podmínkách a řádu výuky na MIPP (dále jen Smlouva) Přihlášky ke studiu další informace o studiu Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopise SEVT osobně nebo poštou na adresu: MIPP, Slezská 1390/25, 130 00 Praha 3 – Vinohrady • tiskopis přihlášky je možné osobně vyzvednout na MIPP nebo stáhnout na stránce studijního odd. • administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč a lze ho uhradit v hotovosti nebo na účet 5308550001/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče). Doklad o uhrazení poplatku přiložte k přihlášce. • přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně. V případě, že počet uchazečů o studium převýší kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne datum doručení přihlášky. • školné za akademický rok se hradí ve 2 splátkách; v červnu za zimní semestr a v lednu za letní semestr příslušného akademického roku. Výši školného pro příslušný akademický rok sdělí studentovi studijní oddělení MIPP. • školné za první semestr je nutné uhradit nejpozději v den podpisu Smlouvy. Kroky po úspěšném přijímacím řízení Na základě pozitivního výsledku přijímacího řízení na MIPP se můžete dostavit k podpisu Smlouvy o podmínkách a řádu výuky (dále jen Smlouva). K podpisu Smlouvy jste povinni dodat studijnímu oddělení následující dokumenty: • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení • úředně ověřenou kopii dokladu o vyšším či vysokoškolském vzdělání (doklad o absolutoriu, diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, apod.) • případné změny (jména, bydliště, telefonu apod.) • úředně ověřenou kopii oddacího listu (pokud oddací list vlastníte) • 3 ks fotografie formátu OP Podpis Smlouvy o podmínkách a řádu výuky na naší škole se uskuteční na základě individuální dohody se studentem. Školné za první semestr akademického roku 2016 / 2017 uhradí budoucí student buď v hotovosti při podpisu Smlouvy nebo při podpisu Smlouvy předloží doklad o uhrazení školného na účet č. 2501309224 / 2010.